Menu
Kvalita
veřejné správy
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

O nás

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy má ve své gesci tyto činnosti:

a) koordinační úloha v oblasti organizace a výkonu veřejné správy s výjimkou činností spadajících do působnosti jiného útvaru ministerstva;

b) koordinace naplňování Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020 a jejich realizace dle jednotlivých strategických a specifických cílů ke zvýšení kvality, efektivity a transparentnosti veřejné správy spadajících do věcné působnosti odboru;

c) příprava koncepčních materiálů, podpora a metodické usměrňování zavádění metod řízení kvality u územních samosprávných celků v rámci činnosti Odborné sekce Kvalita ve veřejné správě, včetně zajištění gesce za konferenci kvality ve veřejné správě a za soutěž o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě;

d) plnění úkolů v oblasti struktury, organizace a fungování veřejné správy u územních samosprávných celků, kvality v územní veřejné správě a snižování administrativní zátěže a jejich koordinace ve vztahu k Evropské unii a dalším mezinárodním organizacím;

e) plnění funkce sekretariátu Rady vlády pro veřejnou správu;

f) zpracování podkladů k návrhu státního rozpočtu pro stanovení příspěvku na výkon přenesené působnosti včetně tvorby celostátní koncepce na úseku financování výkonu státní správy přeneseného na územní samosprávné celky;

g) sběr informací o požadavcích rezortů a ústředních správních orgánů na plánované čisté náklady územních samosprávných celků na výkon státní správy a sběr a analýza dat o výkonu jednotlivých agend přenesené působnosti;

h) tvorba koncepce na úseku územního a správního členění státu, struktury a organizace územní veřejné správy;

i) stanovování správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností;

j) vedení databáze obcí;

k) příprava a realizace projektů spadajících do věcné působnosti útvaru ministerstva;

l) příprava a realizace projektů v oblasti zvýšení kvality a efektivity lidských zdrojů u územních samosprávných celků;

m) koordinace naplňování koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 a její implementace dle jednotlivých prováděcích Akčních plánů;

n) příprava a realizace projektů rozvoje veřejné správy financovaných z Norských fondů;

o) zpracování analytických podkladů v oblasti veřejné správy;

p) pořádání a organizace motivační soutěže Přívětivý úřad;

q) zpracování metodických podkladů a studijních materiálů v oblasti veřejné správy;

r) zpracování kartografických výstupů k problematice veřejné správy a správa mapového portálu obsahujícího výstupy geografického informačního systému;

s) zpracování a aktualizace Katalogu činností obcí a krajů a zpracování návrhů na optimalizaci územně samosprávných kompetencí;

t) realizace hodnocení a měření veřejné správy včetně zpracování Výroční zprávy o stavu veřejné správy;

u) posuzování a legislativně-technická úprava připravovaných skladových tiskopisů vydávaných v působnosti ministerstva a policie;

v) příprava publikačních databází ve spolupráci s Úřadem pro publikace Evropské unie a partnerskými publikačními úřady v členských státech Evropské unie;

w) publikace právních předpisů, včetně zabezpečování redakce Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv a zabezpečování zveřejnění Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup;

x) příprava systémů elektronické tvorby a vyhlašování právních předpisů a dalších aktů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv a databáze informací o těchto aktech a dále zabezpečování jejich řádného fungování a rozvoje v pozici věcného gestora řešení ve spolupráci se sekcí informačních a komunikačních technologií;

y) plnění funkce subjektu implementace pro komponentu 4.4 v Národním plánu obnovy.

Ministerstvo vnitra České republiky
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

  • ID datové schránky: 6bnaawp
  • Elektronická adresa odboru: osr@mvcr.cz
  • Telefon: 974 816 644

O nás

Zajímavé odkazy

Přívětivý úřad

Kvalita a inovace

Veřejná správa

Kvalita veřejné správy, MVČR

Vznik webové stránky www.kvalitavs.gov.cz byl realizován z finančního příspěvku Fondů EHP a Norska, konkrétně programu Řádná správa.


nahoru