Menu
Kvalita
veřejné správy
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

CSR

CSR – Společenská odpovědnost organizací

Ve veřejné správě je v poslední době kladen velký důraz na udržitelný rozvoj. Od roku 2016 je proto ve veřejné správě uplatňován model CSR vytvořený Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) ve spolupráci s UN Global Compact – Committed to Sustainability (Závazek k udržitelnosti).

Tento model vychází s osmi základních konceptů Modelu excelence EFQM (vytváření hodnoty pro zákazníky; vytváření trvale udržitelné budoucnosti; rozvíjení schopnosti organizace; využívání kreativity a inovací; vedení na základě vize, inspirace a integrity; agilní řízení; dosahování úspěchu díky schopnostem pracovníků; trvalé dosahování vynikajících výsledků) a z deseti principů iniciativy UN Global Compact (např. zajištění zdravého života a zvyšování jeho kvality pro všechny v jakémkoli věku; vytvoření inkluzivních, bezpečných, odolných a udržitelných měst a obcí, zajištění udržitelné spotřeby a výroby). Hodnocení se potom zaměřuje na čtyři oblasti: People, Planet, Profit a Product.

Takto vymezený model Společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje je využíván v programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj.

Společenská odpovědnost v současném pojetí představuje vzájemně provázaný soubor činností a postupů v oblasti sociální (lidská práva, péče o zaměstnance a tvorba pracovních míst, rovný přístup, příspěvek na zvyšování kvality života), environmentální (prevence znečištění, využívání obnovitelných zdrojů, úspory energií, vody a ostatních zdrojů) a ekonomické (boj proti korupci, transparentnost, kvalita produktů, a odpovědnost za dosahování pozitivních hospodářských výsledků) v zájmu zlepšení životních podmínek společnosti.

Udržitelný rozvoj je reakcí na potřebu lidské společnosti rozvíjet se kvalitativně spíše než kvantitativně a v souladu s omezeními danými životním prostředím. Nebere proto v potaz pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství. Otázkou udržitelného rozvoje je, jak popsat kvalitu života, jak ji měřit a jak ji udržet s ohledem na přírodní limity našeho společenství na planetě. Udržitelný rozvoj stojí na pochopení, že sociální, environmentální a ekonomický pilíře rozvoje jsou úzce propojeny a že nelze upřednostnit žádný na úkor ostatních.

Udržitelný rozvoj

Model CSR a udržitelnosti v podstatě kopíruje logiku Modelu excelence EFQM. Je založen na pěti kritériích předpokladů a pěti kritériích výsledků.

Předpoklady představují přístupy, které organizace využívá k pokrytí jednotlivých témat spadajících do oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje:

 • Management (Kultura, Strategie a plánování, Reporting a povědomí, Téma zvolené organizací).
 • Zaměstnanci (Vzdělávání a rozvoj, Pracovní život, Diverzita a lidská práva, Téma zvolené organizací).
 • Životní prostředí (Ekologická stopa, Dopad na společnost, Návrh, využití a konec životního cyklu, Téma zvolené organizací).
 • Vlastnictví/ partnerství (Právní soulad, Riziko a kontinuita, Odpovědné nakupování, Téma zvolené organizací).
 • Zákazníci (Kvalita, Zdraví a bezpečnost, Odpovědná komunikace, Téma zvolené organizací).

Výsledky hlavních ukazatelů hodnocených témat, poskytující adekvátní informace k hodnocení kvality/excelence  hodnocených výsledků (tj. trendy, cíle, srovnání atd.)dle kritérií. Výsledky jsou členěny dle stejných témat jako předpoklady: Management, Zaměstnanci, Životní prostředí/komunita, Vlastníci/partneři, Zákazníci.

Pokud je společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj ve společnosti na dobré úrovni, měly by nejen existovat přístupy, které řeší jednotlivá témata, ale tyto přístupy by měly vykazovat výsledky. Výsledky jsou členěny do dvou skupin, a to na měřítka vnímání a ukazatele efektivnosti.

Další možnosti prokazování společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje

 • UN Global Compact a další relevantní deklarace a úmluvy OSN,
 • Norma ČSN ISO 26000 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti,
 • SA 8000 – SAI – Social Accountability International,
 • ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti – Požadavky apod.

Orgány a organizace podporující udržitelný rozvoj v ČR:

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu – národní gestor společenské odpovědnosti od roku 2013. Vypracovává strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice.
 • Rada vlády pro udržitelný rozvoj – poradní orgán vlády ČR ve věcech strategického plánování a udržitelného rozvoje.
 • Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj – součást Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj.
 • Odborná sekce Rady kvality pro Společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj – realizuje a kontroluje plnění Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v ČR.

 

Informační zdroje:

Zajímavé odkazy

Přívětivý úřad

Kvalita a inovace

Veřejná správa

Kvalita veřejné správy, MVČR

Vznik webové stránky www.kvalitavs.gov.cz byl realizován z finančního příspěvku Fondů EHP a Norska, konkrétně programu Řádná správa.


nahoru